-
1 Байгууллагын нэр "Аяатакс аудит" ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018001098
3 Компанийн регистрийн дугаар: 5906253
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-10-26
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 554
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 69
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт цаасны зах зээлд аудитын үйлчилгээ үзүүлэгч
8 Гүйцэтгэх захирал Я.Аюушжав