-
1 Байгууллагын нэр "Солид юнити аудит" ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018018009
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6471536
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-12-23
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 695
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 353/70
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт цаасны зах зээлд аудитын үйлчилгээ үзүүлэгч
8 Гүйцэтгэх захирал Э.Мөнхтогтох