-
1 Байгууллагын нэр Есүйтэйгоёл ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/48
3 Компанийн регистрийн дугаар: 5769973
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011432136
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-12-23
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 725
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Э.Эрдэнэхалиу