-
1 Байгууллагын нэр МОНУМ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./51
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №67 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2006.12.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 35/1282
6 Компанийн регистрийн дугаар 2361779
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Батхүү 91993377
8 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 4-р хороо, 18б-1.