-
1 Байгууллагын нэр МОН-ИНВЕСТ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./56
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №6 тогтоол 
4 Тусгай зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.01.19
5 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгасан огноо дугаар

2017.11.08

№210

6  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001047
7 Компанийн регистрийн дугаар 2342383
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Бэх-Очир 91910076
9 Компанийн  хаяг байршил ЧД, Бага тойруу, 47р байр, 6 тоот