-
1 Байгууллагын нэр ГСБЭХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./58
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №6 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.01.19
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 3231005002
6 Компанийн регистрийн дугаар 4611187
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Цэцэгээ 98889303
8 Компанийн  хаяг байршил Говьсүмбэр, Чойр төв эмийн сан