-
1 Байгууллагын нэр БУЯН ЦАЦРАХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./59
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №6 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.01.19
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 12/.39/1231001007
6 Компанийн регистрийн дугаар 2320266
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Оюунтуяа 94045458
8 Компанийн  хаяг байршил СҮА, Баруун-Урт сум, 7-р баг