-
1 Байгууллагын нэр ИТГЭЛТ ЖИМ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./67
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №13 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.02.02
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2031001020
6 Компанийн регистрийн дугаар 2346141
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Өлзийбаяр 99351740
8 Компанийн  хаяг байршил ОРА, Баян-Өндөр сум, хүрэнбулаг, ЗДТГ-н 207 тоот