-
  • Эхлэл
  • ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО
  • АРВИН МӨРӨН
1 Байгууллагын нэр "АРВИН МӨРӨН"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/126
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №100 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.08.17
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 17/0236
6 Компанийн регистрийн дугаар 2394871
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Угтахбаяр 99386431, 89946431
8 Компанийн  хаяг байршил ХӨА, Мөрөн сумын 8-р баг