-
  • Эхлэл
  • ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО
  • БАЯН ХАЙРХАН ХАС
1 Байгууллагын нэр БАЯН ХАЙРХАНХАС
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/138
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №157 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1531001003
6 Компанийн регистрийн дугаар 4000102
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Оюунчимэг 93211491
8 Компанийн  хаяг байршил УВА, Малчин сум, 2-р баг