-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ХАТАН СҮЛД ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ХАТАН СҮЛД ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/80
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №147 тогтоол /4/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.10.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001034
6 Компанийн регистрийн дугаар 2588293
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                              2.Гадаад валютын арилжаа                 3.Итгэлцлийн үйлчилгээ                                 4.Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Монхор   322120
9 Компанийн  хаяг байршил УБ. ЧД. 1-р хороо.1-р дөчин мянгат, 23-8 тоот.