-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "АЛТАНЖОЛОО АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Алтанжолоо Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар  №09 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2014.01.15
4 Компанийн регистрийн дугаар 2113902
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/ П.Рэнцэнмядаг
99008647
p_rentsenmyadag@yahoo.com
6 Холбоо барих 99008641