-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "РЕЛАЭНС СЕКЮРИТИЗ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Релаэнс Секюритиз Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №434 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2015.12.17
4 Компанийн регистрийн дугаар 5468639
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/ Ж.Цэцэгмаа
99813171
jtsetsegma@yahoo.com
6 Холбоо барих

99813174  99871387