-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "МӨНГӨН СПОНСОР ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "МӨНГӨН СПОНСОР ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/604
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №23 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.01.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1711008095
6 Компанийн регистрийн дугаар 4139801
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                 2.Гадаад валют 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Баярмөнх    99990662
9 Компанийн  хаяг байршил Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум, 8-р баг, Мөнгөн үсгийн байр