Овог нэр Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо Тогтоолын дугаар Гэрчилгээний дугаар Тусгай зөвшөөрлийн төрөл
1 Б.Лхамсүрэн 2023-04-21 139 ТЗ702/472 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
2 Л.Эрдэнэбаяр 2023-01-13 16 ТЗ702/470 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
3 Б.Оюунбат 2023-01-13 17 ТЗ702/471 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
4 Т.Алтанцэцэг 2022-12-02 659 ТЗ702/467 Үнэт металл, үнэт чулуyны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
5 М.Ариунсанаа 2022-12-02 660 ТЗ702/468 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
6 М.Соёлмаа 2022-12-02 661 ТЗ702/469 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
7 Б.Буян-Очир 2022-11-25 647 ТЗ702/466 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Г.Энхмандах 2022-11-09 618 ТЗ702/463 Үнэт металл, үнэт чулуyны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
9 Ц.Пүрэвдорж 2022-11-09 619 ТЗ702/464 Үнэт металл, үнэт чулуyны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
10 Б.Мөнгөнбагана 2022-11-09 620 ТЗ702/465 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
11 Х.Шинэцэцэг 2022-10-26 566 ТЗ702/462 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
12 Ө.Батбаяр 2022-10-14 535 ТЗ702/461 Үнэт металл, үнэт чулуyны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
13 Б.Лхагвасүрэн 2022-08-24 444 ТЗ702/460 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
14 И.Мөнхбаатар 2022-08-10 427 ТЗ702/459 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
15 Б.Саша 2022-06-08 325 ТЗ702/456 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
16 Д.Батдорж 2022-06-08 326 ТЗ702/457 Үнэт металл, үнэт чулуyны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
17 Д.Бат-Эрдэнэ 2022-06-08 327 ТЗ702/458 Үнэт металл, үнэт чулуyны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
18 А.Дэнсмаа 2022-05-25 295 ТЗ702/452 Үнэт металл, үнэт чулуyны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
19 Б.Мөнхтөр 2022-05-25 296 ТЗ702/453 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
20 М.Ариунцэцэг 2022-05-25 297 ТЗ702/454 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа