Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ЗООС ХҮРД "ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./166
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №163 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1831001007
6 Компанийн регистрийн дугаар 2371545
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Наранцэцэг 96652904
8 Компанийн  хаяг байршил ХЭА, Өмнөдэлгэр сум, 6-р баг

Б.Наранцэцэг

Б.Наранцэцэг

Хэнтий аймаг, Өмнөдэлгэр сум, 6-р баг

Хорооноос олгогдсон дугаар Даатгалын компанийн салбарын нэр Зөвшөөрөл авсан тушаалын огноо/дугаар/ Аймаг, хот Сум Хаяг
1 4/166/01 "Зоос хүрд"ХЗХ 2013.12.18 №539 тогтоол Хэнтий аймаг Хэрлэн Хэрлэн сум