Ёс зүйн зөвлөл

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг хэрэгжүүлэх үүднээс Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2021 оны 9 дүгээр сарын 22-ны 249 дүгээр тушаалаар Ёс зүйн зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулав.

               Дарга:

                        Б.Итгэлсүрэн

               Гишүүд:

                         А.Авир

                        Д.Гэрэлчулуун

                        П.Цэрэндэжид

                        С.Чулуунтогтох

                        А.Нинжин

               Нарийн бичгийн дарга:

                       Н.Нарантуяа

Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн талаарх гомдол тухайлбал, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн этгээд, төрийн албан хаагчийн гомдол, түүнчлэн иргэд, харилцагч, үйлчлүүлэгчтэй эелдэг бус харьцсан талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авч, зөрчлийг шалган тогтоож, дүгнэлт гаргана. Хэрэв та албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн талаарх гомдол   гаргах бол  бичгээр, цахимаар болон биечлэн гаргах боломжтой. 

 

И-мэйл: ezz@frc.m

Утас: 51-261106

 


 ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ:

 Төрийн албаны тухай хууль

-  Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм