• Эхлэл
  • Бусад
  • Төсвийн эрх захирагчийн гүйцэтгэлийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт, хүрсэн үр дүн

Төсвийн эрх захирагчийн гүйцэтгэлийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт, хүрсэн үр дүн

Д/д Төсвийн эрх захирагчийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт Зорилтот тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт Шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт Тайлбар
1 Санхүүгийн зах зээлийн зохицуулалт      
2 Зохицуулалтын хүрээний санхүүгийн салбарын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох /шинээр боловсруулах хууль, журмын төсөл/ 15    
3 Үнэт цаас, даатгал, бичил санхүүгийн салбарт эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх /хамрагдах аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо/ 350    
4 Бүх нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр боловсруулах /хөтөлбөрийн тоо/ 5    
>