• Эхлэл
  • Бусад
  • Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан

Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан

Д/д Эдийн засгийн ангилал Мөнгөн дүн
1 Батлагдсан төсвийн урамшуулал  223,449.0
1.1 Үүнээс дараах зориулалтаар зарцуулсан  
1.1.1 Байгууллагын хамт олныг ажлын үр дүнг харгалзан урамшуулах   
1.1.2 Тухайн салбарын болон байгууллагын ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх  200,000.0
1.1.3 Тухайн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны төсвийн санхүүжилтийг бууруулах  23,449.0
1.1.4 Тухайн салбар болон байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих зориулалт бүхий хөрөнгө оруулалт хийх  

 

>