• Эхлэл
  • Бусад
  • Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны төсөв

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны төсөв

ЗАРДЛЫН ТӨРӨЛ 2015 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨ
ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ 2 110 814,0
ҮНДСЭН Ү/А-НЫ ОРЛОГООС 800 000,0
Тусламжийн сангаас санхүүжих 1 103 375,0
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 4 014 189,0
Бараа,үйлчилгээний зардал 3 782 538,2
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 1 661 259,9
Үндсэн цалин 1 438 875,7
Нэмэгдэл 150 413,4
Унаа хоолны хөнгөлөлт 71 970,8
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 182 738,7
Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 149 513,5
Тэтгэврийн даатгал 116 288,3
Тэтгэмжийн даатгал 13 290,0
ҮОМШ өвчний даатгал 16 612,7
Ажилгүйдлийн даатгал 3 322,5
Эрүүл мэндийн даатгал 33 225,2
Бараа,үйлчилгээний бусад зардал 1 938 539,6
Бичиг хэрэг 16 851,2
Тээвэр, шатахуун 14 163,1
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 56 320,3
Дотоод албан томилолт 196 253,0
Гадаад албан томилолт 7 716,5
Ном, хэвлэл 192 290,0
Эд хогшил худалдан авах 2 000,0
Багаж, техник, хэрэгсэл 2 000,0
Урсгал засвар 8 000,0
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 1 347,4
Байрны түрээс 222 283,2
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж  718 226,3
Даатгалын үйлчилгээний зардал 7 352,0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 495 736,6
Татаас ба уpсгал шилжүүлэг 231 650,8
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 29 436,1
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 29 436,1
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 11 392,0
Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн АХОТ 18 044,1
Гадаад шилжүүлэг 202 214,7
Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүнчлэлийн хураамж 202 214,7
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1,0
Төсвийн байгууллага 1,0
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 131,0
Удирдах ажилтан 20,0
Гүйцэтгэх ажилтан 101,0
Үйлчлэх ажилтан 10,0
ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ 2 110 814,0
ҮНДСЭН Ү/А-НЫ ОРЛОГООС 800 000,0
ГАДААДЫН ЗЭЭЛ ТУСЛАМЖ 1 103 375,0
НИЙТ ДҮН 4 014 189,0
   

 

>