Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох сургалт боллоо

Санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын даатгалын зуучлагчдын холбоотой хамтран 2020 оны 5 дугаар сарын 1-2-ны өдрүүдэд Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа.  Хорооны 2019 оны 2 дугаар тогтоолоор баталсан “Даатгалын багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтын 3.2.4-т  “Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх ажилтан нь Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан тухайн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлийн мэргэшлийн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн байх” гэж заасны дагуу тус сургалтад Улаанбаатар хот 20 аймгаас нийт 28 иргэн суралцаж,  шалгалтанд 16 нь тэнцсэн байна.   

                                          Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох сургалтын

                                                                     шалгалтын дүн                             

Код

Шалгалтын
 оноо

Тэнцсэн эсэх

1

DZ01.05.2020

27/50

тэнцээгүй

2

DZ02.05.2020

 31/50

тэнцсэн

3

DZ03.05.2020

 38/50

тэнцсэн

4

DZ04.05.2020

 34/50

тэнцсэн

5

DZ05.05.2020

36/50

тэнцсэн

6

DZ06.05.2020

 30/50

тэнцсэн

7

DZ07.05.2020

27/50

тэнцээгүй

8

DZ08.05.2020

28/50

тэнцээгүй

9

DZ09.05.2020

 22/50

тэнцээгүй

10

DZ010.05.2020

 38/50

тэнцсэн

11

DZ011.05.2020

35/50

тэнцсэн

12

DZ012.05.2020

 37/50

тэнцсэн

13

DZ013.05.2020

38/50

тэнцсэн

14

DZ014.05.2020

 24/50

тэнцээгүй

15

DZ015.05.2020

 18/50

тэнцээгүй

16

DZ016.05.2020

 23/50

тэнцээгүй

17

DZ017.05.2020

 32/50

тэнцсэн

18

DZ018.05.2020

 35/50

тэнцсэн

19

DZ019.05.2020

 29/50

тэнцээгүй

20

DZ020.05.2020

   28/50 

тэнцээгүй

21

DZ021.05.2020

39/50

тэнцсэн

22

DZ022.05.2020

 28/50

тэнцээгүй

23

DZ023.05.2020

 27/50

тэнцээгүй

24

DZ024.05.2020

 40/50

тэнцсэн

25

DZ025.05.2020

 35/50

тэнцсэн

26

DZ026.05.2020

 22/50

тэнцээгүй

27

DZ027.05.2020

 35/50 

тэнцсэн

28

DZ028.05.2020

 36/50

тэнцсэн

                               

Тэнцсэн

16

Тэнцээгүй

12