ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ АУДИТОРУУДАД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТ БОЛЛОО

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ АУДИТОРУУДАД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институттэй хамтран 2020 оны 05 дугаар сарын 11-13-ны өдрүүдэд “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод үйлчилгээ үзүүлэх аудиторуудад зориулсан цахим сургалт”-ыг зохион байгууллаа. 

 Хорооны 2013 оны 452 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх журам”-ын 5 дугаар зүйлийн 5.1-д “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх аудиторууд нь үнэт цаасны зах зээлийн чиглэлээр төрөлжсөн сургалтад 3 жил тутамд хамрагдаж, зохих шалгалтыг өгч гэрчилгээ авсан байна” гэж заасан байдаг.

Дээрх журмын дагуу зохион байгуулсан тус сургалтад 48 аудитор суралцаж, шалгалтад 36 аудитор хамрагдаж 25 аудитор тэнцсэн байна. Доорх хүснэгтээр шалгалтын дүнг харуулав.

Хувийн дугаар /код/

Шалгалтын оноо

Тэнцсэн эсэх

1

2020051501

34

Тэнцсэн

2

2020051502

25

Тэнцээгүй

3

2020051503

21

Тэнцээгүй

4

2020051504

24

Тэнцээгүй

5

2020051505

33

Тэнцсэн

6

2020051506

28

Тэнцээгүй

7

2020051517

37

Тэнцсэн

8

2020051510

29

Тэнцээгүй

9

2020051526

35

Тэнцсэн

10

2020051511

33

Тэнцсэн

11

2020051512

36

Тэнцсэн

12

2020051513

32

Тэнцсэн

13

2020051514

37

Тэнцсэн

14

2020051515

28

Тэнцээгүй

15

2020051516

17

Тэнцээгүй

16

2020051509

26

Тэнцээгүй

17

2020051518

45

Тэнцсэн

18

2020051519

20

Тэнцээгүй

19

2020051520

25

Тэнцээгүй

20

2020051522

21

Тэнцээгүй

21

2020051523

36

Тэнцсэн

22

2020051533

32

Тэнцсэн

23

2020051525

36

Тэнцсэн

24

2020051536

38

Тэнцсэн

25

2020051528

28

Тэнцээгүй

26

2020051529

36

Тэнцсэн

27

2020051530

39

Тэнцсэн

28

2020051531

41

Тэнцсэн

29

2020051532

33

Тэнцсэн

30

2020051524

30

Тэнцсэн

31

2020051534

40

Тэнцсэн

32

2020051535

34

Тэнцсэн

33

2020051527

39

Тэнцсэн

34

2020051537

37

Тэнцсэн

35

2020051539

38

Тэнцсэн

36

2020051540

26

Тэнцээгүй