ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД АУДИТ ХИЙХ ЦАХИМ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институттэй хамтран  2020 оны 06 дугаар сарын 02-05-ны өдрүүдэд Даатгалын байгууллагад аудит хийх сургалтыг зохион байгууллаа. 

 Хорооны 2019 оны 02 дугаар тогтоолоор баталсан “Даатгалын багц дүрэм”-д даатгалын байгууллагад аудит хийх аудитор нь “Даатгалын байгууллагад аудит хийх сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн байх” гэж заасан байдаг.

Дээрх журмын дагуу зохион байгуулсан сургалтад 18 аудитор суралцаж, шалгалтад 15 аудитор хамрагдаж 11 аудитор тэнцсэн байна. Доорх хүснэгтээр шалгалтын дүнг харуулав.

Хувийн дугаар /код/

Шалгалтын оноо

Тэнцсэн эсэх

1

2020060817

32

Тэнцсэн

2

2020060816

23

Тэнцээгүй

3

2020060818

32

Тэнцсэн

4

2020060815

42

Тэнцсэн

5

2020060811

38

Тэнцсэн

6

2020060814

21

Тэнцээгүй

7

2020060812

26

Тэнцээгүй

8

2020060802

33

Тэнцсэн

9

2020060803

35

Тэнцсэн

10

2020060804

29

Тэнцээгүй

11

2020060801

43

Тэнцсэн

12

2020060807

31

Тэнцсэн

13

2020060808

35

Тэнцсэн

14

2020060809

36

Тэнцсэн

15

2020060805

34

Тэнцсэн