Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа. 

Санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын даатгалын зуучлагчдын холбоотой хамтран 2020 оны 6 дугаар сарын 9-10-ны өдрүүдэд Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа.  Хорооны 2019 оны 2 дугаар тогтоолоор баталсан “Даатгалын багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтын 3.2.4-т  “Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх ажилтан нь Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан тухайн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлийн мэргэшлийн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн байх” гэж заасны дагуу тус сургалтад Нийслэл, орон нутгаас нийт 38 иргэн суралцсан. Нийслэлээс сургалтанд хамрагдаж шалгалт өгсөн 27 иргэний шалгалтын дүнг танилцуулж байна.

Шифр 

Оноо

Тэнцсэн эсэх 

2020611016

27

Тэнцээгүй 

2020611026

37

Тэнцсэн 

2020611029

37

Тэнцсэн 

2020611030

34

Тэнцсэн 

2020611031

39

Тэнцсэн 

2020611032

32

Тэнцсэн 

2020611033

42

Тэнцсэн 

2020611034

40

Тэнцсэн 

2020611035

23

Тэнцээгүй 

2020611036

31

Тэнцсэн 

2020611037

26

Тэнцээгүй 

2020611038

22

Тэнцээгүй 

2020611039

17

Тэнцээгүй 

2020611040

22

Тэнцээгүй 

2020611041

19

Тэнцээгүй 

2020611042

27

Тэнцээгүй 

2022611043

24

Тэнцээгүй 

2020611044

26

Тэнцээгүй 

2020611047

28

Тэнцээгүй 

2020611048

35

Тэнцсэн 

2020611049

38

Тэнцсэн 

2020611050

38

Тэнцсэн 

2020611051

40

Тэнцсэн 

2020611052

33

Тэнцсэн 

2020611053

38

Тэнцсэн 

2020611054

35

Тэнцсэн 

2020611055

38

Тэнцсэн