Даатгалын хохирол үнэлэгчийн эрх олгох сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа.

Санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын хөрөнгө, хохирол үнэлэгчдийн холбоо хамтран 2020 оны 6 дугаар сарын 8-10-ны өдрүүдэд Даатгалын хохирол үнэлэгчийн эрх олгох сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа.  Тус сургалтанд Нийслэл болон 9 аймгийн Даатгалын хохирол үнэлгээний 12 компаниас 36 иргэн хамрагдсанаас 34 иргэн эрх олгох шалгалт өгөв. Нийслэлээс шалгалт өгсөн 23 иргэний шалгалтын дүнг танилцуулж байна. 

Шифр

Оноо

Тэнцсэн эсэх

1

2020612001

24

Тэнцээгүй

2

2020612002

40

Тэнцсэн

3

2020612003

20

Тэнцээгүй

4

2020612004

38

Тэнцсэн

5

2020612005

41

Тэнцсэн

6

2020612006

43

Тэнцсэн

7

2020612007

33

Тэнцсэн

8

2020612008

30

Тэнцсэн

9

2020612009

43

Тэнцсэн

10

2020612010

31

Тэнцсэн

11

2020612011

40

Тэнцсэн

12

2020612012

44

Тэнцсэн

13

2020612013

44

Тэнцсэн

14

2020612014

45

Тэнцсэн

15

2020612015

45

Тэнцсэн

16

2020612016

40

Тэнцсэн

17

2020612017

44

Тэнцсэн

18

2020612019

35

Тэнцсэн

19

2020612020

29

Тэнцээгүй

20

2020612021

30

Тэнцсэн

21

2020612022

39

Тэнцсэн

22

2020612023

23

Тэнцээгүй

23

2020612024

37

Тэнцсэн