Аль нэг байгууллага даатгалын хураамжийн хэмжээг тогтоох эрхгүй