ГВА ны тусгай зөвшөөрөлтэй ББСБ и баримтын системд валют шивэх заавар видео