ДААТГАЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН СУРГАЛТЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Даатгалын төлөөлөгчийн сургалтын шалгалтын дүнг танилцуулж байна. 2020 он.09 сарын 23-ны өдөр

Код  Дүн Тэнцсэн эсэх 
1 20002 26 / 50 тэнцээгүй 
2 20003 38 / 50 тэнцсэн
3 20004 18 / 50 тэнцээгүй 
4 20005 38 / 50 тэнцсэн
5 20007 36 / 50 тэнцсэн
6 20008 24 / 50 тэнцээгүй 
7 20009 21 / 50 тэнцээгүй 
8 20010 22 / 50 тэнцээгүй 
9 20011 35 / 50 тэнцсэн
10 20012 15 / 50 тэнцээгүй 
11 20013 22 / 50 тэнцээгүй 
12 20014 41 / 50 тэнцсэн
13 20015 28 / 50 тэнцээгүй 
14 20016 27 / 50 тэнцээгүй 
15 20017 40 / 50 тэнцсэн
16 20018 38 / 50 тэнцсэн
17 20019 27 / 50 тэнцээгүй 
18 20020 29 / 50 тэнцээгүй 
19 20021 23 / 50 тэнцээгүй 
20 20022 31 / 50 тэнцсэн
21 20023 30 / 50 тэнцсэн
22 20024 33 / 50 тэнцсэн
23 20025 27 / 50 тэнцээгүй 
24 20026 37 / 50 тэнцсэн
25 20027 21 / 50 тэнцээгүй 
26 20029 27 / 50 тэнцээгүй 
27 20030 18 / 50 тэнцээгүй 
28 20031 36 / 50 тэнцсэн
29 20032 29 / 50 тэнцээгүй 
30 20033 37 / 50 тэнцсэн
31 20034 40 / 50 тэнцсэн
32 20037 34 / 50 тэнцсэн
33 20038 35 / 50 тэнцсэн
34 20040 41 / 50 тэнцсэн
35 20041 41 / 50 тэнцсэн
36 20042 32 / 50 тэнцсэн
37 20043 32 / 50 тэнцсэн
38 20044 31 / 50 тэнцсэн
39 20048 38 / 50 тэнцсэн
40 20052 41 / 50 тэнцсэн
41 20055 30 / 50 тэнцсэн
42 20056 33 / 50 тэнцсэн
43 20057 36 / 50 тэнцсэн
44 20058 34 / 50 тэнцсэн
45 20059 22 / 50 тэнцээгүй 
46 20060 27 / 50 тэнцээгүй 
47 20061 34 / 50 тэнцсэн
48 20062 36 / 50 тэнцсэн
49 20063 32 / 50 тэнцсэн
50 20064 24 / 50 тэнцээгүй 
51 20065 33 / 50 тэнцсэн
52 20066 33 / 50 тэнцсэн
53 20067 37 / 50 тэнцсэн
54 20068 26 / 50 тэнцээгүй 
55 20069 32 / 50 тэнцсэн
56 20070 33 / 50 тэнцсэн
57 20072 36 / 50 тэнцсэн
58 20137 39 / 50 тэнцсэн
59 20145 16 / 50 тэнцээгүй 
60 20146 21 / 50 тэнцээгүй