ДААТГАЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН СУРГАЛТЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Даатгалын төлөөлөгчийн сургалтын шалгалтын дүн. 2020 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр.

Код

Шалгалтын оноо

Тэнцсэн эсэх

1

20006

36

50

тэнцсэн

2

20071

29

50

тэнцээгүй

3

20073

25

50

тэнцээгүй

4

20076

39

50

тэнцсэн

5

20079

33

50

тэнцсэн

6

20082

34

50

тэнцсэн

7

20090

34

50

тэнцсэн

8

20102

44

50

тэнцсэн

9

20103

20

50

тэнцээгүй

10

20104

43

50

тэнцсэн

11

20105

34

50

тэнцсэн

12

20106

35

50

тэнцсэн

13

20109

35

50

тэнцсэн

14

20110

31

50

тэнцсэн

15

20115

27

50

тэнцээгүй

16

20116

41

50

тэнцсэн

17

20121

25

50

тэнцээгүй

18

20122

41

50

тэнцсэн

19

20123

41

50

тэнцсэн

20

20126

37

50

тэнцсэн

21

20128

34

50

тэнцсэн

22

20131

30

50

тэнцсэн

23

20132

39

50

тэнцсэн

24

20135

41

50

тэнцсэн

25

20136

41

50

тэнцсэн

26

20142

32

50

тэнцсэн

27

20144

31

50

тэнцсэн

28

20148

25

50

тэнцээгүй

29

20151

24

50

тэнцээгүй

30

20049

34

50

тэнцсэн

31

20051

43

50

тэнцсэн

32

20074

41

50

тэнцсэн

33

20078

42

50

тэнцсэн

34

20081

44

50

тэнцсэн

35

20087

37

50

тэнцсэн

36

20093

38

50

тэнцсэн

37

20095

27

50

тэнцээгүй

38

20098

42

50

тэнцсэн

39

20099

36

50

тэнцсэн

40

20112

34

50

тэнцсэн

41

20114

32

50

тэнцсэн

42

20117

45

50

тэнцсэн

43

20118

23

50

тэнцээгүй

44

20124

43

50

тэнцсэн

45

20125

40

50

тэнцсэн

46

20130

42

50

тэнцсэн

47

20133

42

50

тэнцсэн

48

20134

42

50

тэнцсэн

49

20138

38

50

тэнцсэн

50

20139

39

50

тэнцсэн

51

20140

38

50

тэнцсэн

52

20141

41

50

тэнцсэн

53

20143

25

50

тэнцээгүй

54

20147

39

50

тэнцсэн

55

20150

32

50

тэнцсэн