ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ АУДИТОРУУДАД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институттэй хамтран 2020 оны 9 дүгээр сарын 22-23-ны өдрүүдэд “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод үйлчилгээ үзүүлэх аудиторуудад зориулсан цахим сургалт”-ыг зохион байгууллаа. 

 Хорооны 2013 оны 452 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх журам”-ын 5 дугаар зүйлийн 5.1-д “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх аудиторууд нь үнэт цаасны зах зээлийн чиглэлээр төрөлжсөн сургалтад 3 жил тутамд хамрагдаж, зохих шалгалтыг өгч гэрчилгээ авсан байна” гэж заасан байдаг.

Дээрх журмын дагуу зохион байгуулсан тус сургалтад 25 аудитор суралцаж, шалгалтад Нийслэлээс 22 аудитор, орон нутгаас 1 аудитор хамрагдаж, 13 аудитор тэнцсэн байна.  Доорх хүснэгтээр шалгалтын дүнг танилцуулж байна.

Код

Оноо

Тэнцсэн эсэх

1

2020092902

30

тэнцсэн

2

2020092903

30

тэнцсэн

3

2020092904

30

тэнцсэн

4

2020092905

24

тэнцээгүй

5

2020092906

20

тэнцээгүй

6

2020092907

43

тэнцсэн

7

2020092908

43

тэнцсэн

8

2020092909

25

тэнцээгүй

9

2020092910

39

тэнцсэн

10

2020092911

42

тэнцсэн

11

2020092912

24

тэнцээгүй

12

2020092913

24

тэнцээгүй

13

2020092914

25

тэнцээгүй

14

2020092916

31

тэнцсэн

15

2020092917

25

тэнцээгүй

16

2020092918

29

тэнцээгүй

17

2020092919

30

тэнцсэн

18

2020092920

орон нутгаас дүн ирээгүй

19

2020092922

32

тэнцсэн

20

2020092921

25

тэнцээгүй

21

2020092923

34

тэнцсэн

22

2020092924

36

тэнцсэн

23

2020092925

34

тэнцсэн