ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД АУДИТ ХИЙХ АУДИТОРУУДАД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТ БОЛЛОО

 

ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД АУДИТ ХИЙХ АУДИТОРУУДАД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институттэй хамтран  2020 оны 09 дугаар сарын 23-24-ны өдрүүдэд Даатгалын байгууллагад аудит хийх сургалтыг зохион байгууллаа. 

 Хорооны 2019 оны 02 дугаар тогтоолоор баталсан “Даатгалын багц дүрэм”-д даатгалын байгууллагад аудит хийх аудитор нь “Даатгалын байгууллагад аудит хийх сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн байх” гэж заасан байдаг.

Дээрх журмын дагуу зохион байгуулсан сургалтад 30 аудитор суралцаж, шалгалтад Нийслэлээс 23  аудитор, орон нутгаас 2 хамрагдаж ,9 аудитор тэнцсэн байна. Доорх хүснэгтээр шалгалтын дүнг танилцуулж байна.

 

Код

Оноо

Тэнцсэн эсэх

1

2020093003

38

Тэнцсэн

2

2020093002

37

ТЭнцсэн

3

2020093004

29

Тэнцээгүй

4

2020093005

24

Тэнцээгүй

5

2020093006

33

Тэнцсэн

6

2020093008

25

Тэнцээгүй

7

2020093009

25

Тэнцээгүй

8

2020093011

40

Тэнцсэн

9

2020093012

27

Тэнцээгүй

10

2020093013

39

Тэнцсэн

11

2020093014

26

Тэнцээгүй

12

2020093015

34

Тэнцсэн

13

2020093016

27

Тэнцээгүй

14

2020093017

23

Тэнцээгүй

15

2020093018

39

Тэнцсэн

16

2020093019

35

Тэнцсэн

17

2020093020

25

Тэнцээгүй

18

2020093021

43

Тэнцсэн

19

2020093022

22

Тэнцээгүй

20

2020093023

25

Тэнцээгүй

21

2020093024

26

Тэнцээгүй

22

2020093028

22

Тэнцээгүй

23

2020093030

28

Тэнцээгүй