Даатгалын хохирол үнэлэгчийн эрх олгох сургалтыг зохион байгууллаа.

 Санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын хөрөнгө, хохирол үнэлэгчдийн холбоо хамтран 2020 оны 10 дугаар сарын 8-10-ны өдрүүдэд даатгалын хохирол үнэлэгчийн эрх олгох сургалтыг  зохион байгууллаа.  Тус сургалтанд  даатгалын хохирол үнэлгээний 16 компаний 25 иргэн хамрагдаж шалгалт өгөв.Шалгалтын дүнг танилцуулж байна. 

Шифр

Оноо

Тэнцсэн эсэх

1

2020101201 31

Тэнцсэн

2

2020101202 33

Тэнцсэн

3

2020101203 30

Тэнцсэн

4

2020101204 36

Тэнцсэн

5

2020101205 14

Тэнцээгүй

6

2020101206 35

Тэнцсэн

7

2020101207 32

Тэнцсэн

8

2020101208 14

Тэнцээгүй

9

2020101209 24

Тэнцээгүй

10

2020101210 28

Тэнцээгүй

11

2020101211 43

Тэнцсэн

12

2020101212 17

Тэнцээгүй

13

2020101213 31

Тэнцсэн

14

2020101214 34

Тэнцсэн

15

2020101215 23

Тэнцээгүй

16

2020101216 22

Тэнцээгүй

17

2020101217 22

Тэнцээгүй

18

2020101218 27

Тэнцээгүй

19

2020101219 43

Тэнцсэн

20

2020101222 29

Тэнцээгүй

21

2020101223 13

Тэнцээгүй

22

2020101224 35

Тэнцсэн

23

2020101225 28

Тэнцээгүй