Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох сургалтыг зохион байгууллаа.

Санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын даатгалын зуучлагчдын холбоотой хамтран 2020 оны 10 дугаар сарын 13-14-ны өдрүүдэд Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох сургалтыг зохион байгууллаа.  Хорооны 2019 оны 2 дугаар тогтоолоор баталсан “Даатгалын багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтын 3.2.4-т  “Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх ажилтан нь Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан тухайн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлийн мэргэшлийн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн байх” гэж заасны дагуу тус сургалтад нийт 28 иргэн суралцсан. Cургалтанд хамрагдаж шалгалт өгсөн 27 иргэний шалгалтын дүнг танилцуулж байна.

№  

              Шифр

        Оноо

Тэнцсэн эсэх

1

           2020101601

45

Тэнцсэн

2

          2020101602

38

Тэнцсэн 

3

         2020101603

41

Тэнцсэн 

4

         2020101604

31

Тэнцсэн 

5

         2020101605

32

Тэнцсэн 

6

        2020101606

34

Тэнцсэн 

7

        2020101607

40

Тэнцсэн 

8

        2020101608

30

Тэнцсэн 

9

        2020101609

25

Тэнцээгүй 

10

        2020101610 

30

Тэнцсэн 

11

        2020101611

33

Тэнцсэн 

12

       2020101612

37

Тэнцсэн 

13

       2020101613

42

Тэнцсэн 

14

      2020101614

28

Тэнцээгүй

15

       2020101615

36

Тэнцсэн

16

       2020101616

24

Тэнцээгүй 

17

       2020101617

28

Тэнцээгүй 

18

      2020101618

41

Тэнцсэн 

19

      2020101619

17

Тэнцээгүй 

20

      2020101620

28

Тэнцээгүй

21

      2020101621

25

Тэнцээгүй

22

      2020101622

20

Тэнцээгүй

23

       2020101623

18

Тэнцээгүй

24

       2020101624

39

Тэнцсэн 

25

      2020101625

22

Тэнцээгүй 

26

      2020101626

28

Тэнцээгүй 

27

      2020101627

29

Тэнцээгүй