ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ҮНЭЛГЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институттэй хамтран 2020 оны 10 дугаар сарын 28-30-ны өдрүүдэд “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод үйлчилгээ үзүүлэх үнэлгээчдэд зориулсан  сургалт”-ыг зохион байгууллаа.  Сургалтад 23 үнэлгээчин суралцсан , шалгалтад 21 хамрагдсан байна.  Доорх хүснэгтээр шалгалтын дүнг танилцуулж байна.

Шифр

Оноо

Тэнцсэн эсэх

1

20201115

17

Тэнцээгүй

2

20201117

24

Тэнцээгүй

3

20201118

34

Тэнцсэн

4

20201119

24

Тэнцээгүй

5

20201121

37

Тэнцсэн

6

20201122

33

Тэнцсэн

7

20201123

33

Тэнцсэн

8

20201101

36

Тэнцсэн

9

20201102

32

Тэнцсэн

10

20201103

28

Тэнцээгүй

11

20201104

40

Тэнцсэн

12

20201105

25

Тэнцээгүй

13

20201106

27

Тэнцээгүй

14

20201107

28

Тэнцээгүй

15

20201108

27

Тэнцээгүй

16

20201109

22

Тэнцээгүй

17

20201110

36

Тэнцсэн

18

20201112

28

Тэнцээгүй

19

20201113

29

Тэнцээгүй

20

20201114

34

Тэнцсэн

21

20201116

27

Тэнцээгүй