ББСБ-уудын зээлийн хүү, шимтгэл, хураамжийн судалгаа авах тухай

Банк, эрх бүхий этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн  6 дугаар зүйлийн 6.6 дахь хэсэгт "Банк, эрх бүхий хуулийн этгээд өөрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний шимтгэл, хураамжийн хувь, хэмжээг үндэслэлтэй тогтоох бөгөөд үүнд Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо хяналт тавина", 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсэгт "Зээлдүүлэгч нь зээлийн зориулалт, хүүгийн хэмжээ, хугацаа болон бусад нөхцөлийг тогтоон нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй" гэж заасан.
Өмнө нь хүргүүлсэн судалгаагаар ирүүлсэн мэдээлэл алдаатай, бүрэн, бус байгаагийн улмаас дахин авах хэрэгцээ шаардлага үүслээ.
Иймд зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй банк бус санхүүгийн байгууллага нь зээлийн хүү, шимтгэл, хураамжийн мэдээллийг GOOGLE FORM-оор үүсгэсэн дор дурдсан линкээр орж, холбогдох файлыг хавсралт маягтын дагуу бэлтгэж, 2022 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү. 
Танай мэдээллийг судалгааны зорилгоор ашиглах бөгөөд мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бэлтгэн ирүүлж хамтран ажиллана уу.

Дээрх судалгаатай холбоотой асууж тодруулах зүйл байвал 51 261668 утсаар холбогдоно уу.

 

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЗАР