ДААТГАЛЫН ХОХИРОЛ ҮНЭЛГЭЭЧНИЙ ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТЫГ ЦАХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын Хөрөнгө, хохирол үнэлэгчдийн холбоотой хамтран 2022 оны 5 дугаар сарын 12,13, 16-ны өдрүүдэд даатгалын хохирол үнэлэгчийн эрх олгох сургалтыг зохион байгууллаа.Тус сургалтад 40 оролцогч хамрагдаж, шалгалтад 22 оролцогч тэнцсэн байна.